header_2018_1.png
Skriv ut sidanStart > Om Kringelfjorden > Förvaltning
Start > Om Kringelfjorden > Förvaltning

Allmänt om Kringelfjordens fritidshusområdes förvaltning

Kringelfjordens Samfällighetsförening

förvaltar och ansvarar för driften av vägar samt vatten- och avloppsanläggningar i Kringelfjordens fritidshusområde. Se karta längst ned på denna sida.
Som fastighetsägare är man obligatoriskt medlem i föreningen som omfattar 230 fastigheter (hus- och tomtägare inom området). 

Samfälligheten är indelad i tre sektioner:

  • Kringelfjordsvägen, gemensam för alla, även för hus utanför vårt område samt skogsbolagen
  • Vägar och VA-nät i Tomtområdet (området till vänster om Kringelfjordsvägen)
  • Driftsenheter, omfattar drift och underhåll av vattenverk, reningsverk, gemensamt VA-nät med två pumpstationer samt avfallshantering

Kostnader för förvaltning fördelas på medlemmarna, efter av Lantmäterimyndigheten fastställda andelstal. 

Årsavgiften baseras på förslag till debiteringslängd som fastställes vid den årliga föreningsstämman i september, dit samtliga fastighetsägare kallas i separat skrivelse. 

Kostnader inom sektion 1 och 2 omfattar huvudsakligen snöröjning, sommarunderhåll av vägarna, underhåll av VA-näten samt administration. Större kostnader inom sektion 3 är el, regelbunden tillsyn, maskinunderhåll och avfallshantering.

Årsavgiften debiteras årsvis i oktober. 

Några kommunala avgifter utöver detta tillkommer ej. För fastigheter med eldstad tillkommer dock en sotningskostnad enligt kommunens fastställda tariff.


Kringelfjordens Ideella Stugbyförening

ombesörjer underhåll (sommar och vinter) av vägnätet och VA-nätet inom Stugbyn (området till höger om Kringelfjordsvägen). För att täcka kostnader för underhåll debiteras bebyggda fastigheter en avgift baserad på budget och beslutad på årsmöte. 


Kontakt

Klicka här för att kontakta styrelsen. 

omradeskarta_stor.jpg

©Kringelfjordens Samfällighetsförening